• Speciální pedagog

    • Náplň práce speciálního pedagoga

     1. Depistážní činnosti

     Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů.  

     2. Diagnostické a intervenční činnosti

     • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
     • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).
     • Realizace intervenčních činností, tj.:
      • Provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem ( vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
      • Provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků.
      • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
      • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
      • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
      • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
      • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.
      • Spoluúčast na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka.
      • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

     3. Metodické a koordinační činnosti

     • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
     • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
     • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
     • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
     • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.