• Obnovení provozu školní kuchyně
     • Obnovení provozu školní kuchyně

     • Od pondělí 25. května 2020 obnoví provoz školní stravování při naší škole. Ke stravování se mohou přihlásit všichni žáci, kteří docházejí do školy na vyučování. Přihlášení je možné pouze telefonicky u vedoucí školní kuchyně. Kuchyně zatím bude připravovat pouze obědy, svačiny ne. Všichni účastníci stravování budou muset dodržovat stanovená hygienická pravidla.

      Jidelnicek_od_25.5..pdf

     • Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ a ZUŠ Žlutice

     • V souvislosti se Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení bych Vás chtěl informovat o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit žáků při stanovených podmínkách.

      Účast dětí na vzdělávacích aktivitách je zcela dobrovolná. Je závislá na rozhodnutí zákonných zástupců dítěte.

      Neúčast na vzdělávacích aktivitách školy

      1. Není možné, aby do školy přišel kdokoli s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest.
      2. Důrazně nedoporučujeme osobní účast na vzdělávacích aktivitách žákům, kteří patří do rizikových skupin (trpí jakýmkoliv onemocněním, poruchou imunitního systému, obezitou, diabetes či dalšími nemocemi). Stejně tak nedoporučujeme osobní účast ve škole žákům, kteří žijí ve společné domácnosti s osobami s rizikovými faktory (osoby starší 65 let, osoby nemocné apod.).
      3. Pro žáky, kteří nebudou do školy osobně docházet, bude pokračovat stávající vzdálená výuka. U žáků, kterým dočasná vzdálená výuka vyhovuje, není nutné začít do školy docházet osobně.

       

      Žáci, kteří budou mít zájem na osobní účasti na vzdělávacích aktivitách školy

      1. Pokud bude zájem o osobní účast žáka stupně ve výuce, je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Přihlášení je možné přes přihlášku na webu školy (horní lišta), případně telefonicky do kanceláře školy.
      2. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nezbytné podepsat před vstupem do školy (v příloze na webu - Čestné prohlášení.pdf):

      • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

      • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

      Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

       

      Vzdělávací aktivity ve škole

      1. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Není tedy možné zajistit, že žáci budou zařazeni do své třídy či ročníku (nebo že budou mít „svoji“ paní učitelku). Vytvoření skupin se odvine od počtu přihlášených žáků a jejich věku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
      2. Maximální počet žáků ve skupině bude 15 (v našich podmínkách spíše 12). Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
      3. Složení skupin je neměnné po celou dobu od případného opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit.
      4. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
      5. Pro přihlášené žáky bude docházka povinná každý den. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
      6. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.
      7. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
      8. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.
      9. Ranní družina nebude poskytována.
      10. Dopolední vzdělávací aktivity budou začínat v 8 hodin a většinou končit 4. vyučovací hodinou (11.40).
      11. Odpolední část bude končit nejpozději v 16 hodin. Nejedná se o školní družinu, účast je tedy zdarma. Žáka lze samozřejmě vyzvednout i dříve.
      12. Možnosti stravování ve školní jídelně budou dořešeny dle počtu přihlášených žáků k 18.5.
      13. Před nástupem žáka do školy bude potřeba upřesnit podmínky předávání, vyzvedávání a omlouvání konkrétních žáků (včetně situace, kdy žák nebude vpuštěn do školy z důvodu nesplnění hygienických podmínek).
      14. Žáci budou nuceni dodržovat veškeré stanovené hygienické podmínky.

       

       

      Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy

     • Aktuální informace k podpoře výuky žáků naší školy.

     • Vzdálenou výuku organizujeme prostřednictvím stránky Mimořádné opatření“ na webových stránkách školy. Jedná se o odkaz na Google úložiště. Zde žáci najdou veškeré pokyny k domácí práci. Mimo to probíhá výuka na základě přímých pokynů přes systém Edupage. Po dosavadních zkušenostech ze vzdálené výuky jsem přistoupil k některým upřesněním.

      Učitelé budou zadávat pokyny tak, aby vždy nejpozději v pondělí do 12 hodin byly veškeré požadavky na celý týden zadány žákům v týdenních plánech na webu „Mimořádné opatření“. O případných testech by měli být žáci informováni minimálně 48 hodin předem. Prosím, rozlišujte testy (jako velké významné práce), které by měly být spíše výjimečné, a testy procvičovací, běžné, pracovní (prověření zvládnutí učiva, porozumění textu, vypracování úkolů apod), ve kterých jde učitelům hlavně o zpětnou vazbu, o to, jak žáci učivo zvládají.

      V tuto chvíli výuka není o známkách, ale především o tom, aby žáci efektivně využili vzniklý volný čas a v rámci možností procvičovali učivo, případně se rozumným způsobem seznamovali s učivem dalším.

      K tomu, aby tato práce měla svůj efekt, je občas potřebná i Vaše přiměřená spolupráce. Škola vše dělá s cílem pomoci dětem v dané situaci. Je jen na Vás, jaký časový prostor budete svým dětem věnovat a jak si výuku z domova nastavíte. Škola jen nabízí možnosti, jak se děti mohou v současných podmínkách z domova rozvíjet.

      Prosím, pokud máte nějaké konkrétní připomínky, návrhy, neváhejte školu se na školu obrátit. Nejvhodnější je samozřejmě kontaktovat přímo vyučující daných předmětů. Využívejte Edupage nebo emailovou komunikaci. Každý z učitelů má email se svým příjmením a druhou částí @zsazusz.cz

      Děkujeme za velikou spolupráci a pochopení celé situace.

      Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy

     • Roušky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci a kolegové,

      chtěla bych touto cestou poděkovat všem kolegyním, které pomáhají šitím roušek v naší škole a zároveň doma. V tuto chvíli mají „našito“ cca 500 roušek. Ty šijí pro Žlutice, Krajskou nemocnici Karlovy Vary a firmu Sova. Také bych chtěla poděkovat paní A. Adámkové (Město Žlutice) a všem ostatním, kteří přispěli materiálem, bez kterého by to nešlo. Roušky nejsou jednorázové. Je potřeba se o ně také starat (vyvařit a vyžehlit) a pak je používat dále.

      Přeji pevné nervy v této nelehké době a … NOSTE ROUŠKY!!!. Mysleme na to, že „Moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě“.

       

      S pozdravem M. Volemanová

     • Vzdálená výuka

     • Od pondělí 16. března funguje systém vzdálené výuky pro žáky naší školy. Funguje ve dvojí podobě. Komunikace mezi učiteli a žáky probíhá přes osobní účty Edupage (vzdělávací materiály, procvičování, apod.). Druhým prostředím je složka ostatních materiálů, kterou najdete po kliknutí na odkaz Mimořádné opatření. Zde se žáci i rodiče dostanou do prostředí uložených výukových materiálů a odkazů, které připravili učitelé naší školy. Žáci těmito způsoby mohou procvičovat učivo a seznamovat se s učivem novým dle pokynů svých vyučujících.

    • Informace pro rodiče žáků ZŠ a ZUŠ Žlutice
     • Informace pro rodiče žáků ZŠ a ZUŠ Žlutice

     • Provoz školy je do odvolání mimořádného opatření zastaven. Mimo provoz jsou i základní umělecká škola, školní družina a školní klub, od pondělí 16. března nevaří ani pro cizí strávníky školní jídelna. Mimo provoz je do odvolání i tělocvična školy, včetně nasmlouvaných pronájmů.

      Škola připravuje systém vzdálené výuky pro žáky, který by měl od pondělí 16. března být v provozu. Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali webové stránky školy a informace poskytnuté prostřednictvím systému Edupage. Byli bychom rádi, aby se žáci i po dobu mimořádného opatření vzdělávali a procvičovali učivo z domova. Z těchto důvodů žádáme rodiče a žáky, aby potvrdili třídním učitelům používaný přístup do systému Edupage. Děkujeme za pochopení.

     • Uzavření ZŠ a ZUŠ

     • Ode dne 11.3. je z důvodu Nařízení vlády ČR uzavřen až do odvolání provoz základních, středních a odborných škol na území ČR. Od tohoto data je uzavřen provoz ZŠ a ZUŠ Žlutice (jak základní škola, tak základní umělecká škola), v provozu nebude ani družina ani školní klub. Žáci zůstávají doma a případně se připravují podle pokynů vyučujících. Sledují Edupage.

      Na sekretariátu školy je možné  od 9 hodin ve středu 10.3. nechat si potvrdit vyplněnou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

      Odkaz na formulář MPSV - https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

      Nařízení platí do odvolání. Sledujte webové stránky školy, systém edupage, stejně jako další informační zdroje. Komunikace s vyučujícími resp. vedením školy možná např. pomocí oficiálních e-mailů či systému edupage.

       

      V příloze oficiální text mimořádného opatření:

     • Výchovný koncert

     • Žáci a učitelé ZUŠ si pro ostatní děti z prvního stupně připravili výchovný koncert, na kterém představli používané hudební nástroje.

    • Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce
     • Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce

     • 1. místo T. Svoboda  39 bodů,

      2. místo A. Hájková   31 bodů,

      3. místo N. Tvarůžková  30 bodů,

      4. místo T. Smrčková   28 bodů,

      5. místo A. Malafová  25 bodů.

      Do soutěže se zapojilo 9 žáků.

     • Připomínka výročí 17. listopadu 1939 a 1989

     • V pátek 15. listopadu jsme si společně se žáky připomenuli nadcházející významná výročí našich dějin. Ve školní galerii byla také zahájena výstava připomínající tyto významné události.

    • Dějepisná olympiáda
     • Dějepisná olympiáda

     • Výsledky dějepisné olympiády:

      1. Tomáš Svoboda   60 bodů

      2. Ondřej Kuchta   47 bodů

      3. Václav Beneš   46 bodů