• Výchovné poradenství

    • Náplň práce výchovného poradce

     1. Oblast kariérového poradenství:

     • základní skupinová šetření k volbě povolání – zájmové dotazníky

     • individuální šetření a poradenství (ve spolupráci s tř. učitelem)

     • evidence a aktualizace roční nabídky učebních oborů

     • zajištění styku se zástupci středních škol

     • zajištění návštěvy Kam po ZŠ  (pro vycházející žáky)

     • vyplňování přihlášek na SŠ

     • poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky při volbě povolání, při přijímacím i odvolacím řízení

     • zpracování přehledu o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

      

     2. Spolupráce s PPP při integraci dětí

     • evidence integrovaných žáků, kontrola doporučení, spolupráce se ŠPP

     • vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost (společně se speciálním pedagogem)

     • navrhování na vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru

     • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (společně se speciálním pedagogem)

     • příprava podmínek pro integraci žáků s PO ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb (ŠPP)

       

     3. Evidence a sledování žáků s výchovnými problémy

     • spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů

     • spolupráce s metodikem prevence

     • příprava podkladů pro jednání s rodiči včetně doporučení

     • svolávání výchovných komisí s rodiči problémových žáků, aktivní účast při těchto jednáních

     • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, orgány sociální péče aj.

      

     4. Metodické a informační činnosti

     • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování, integrace, individuálně vzdělávacích plánů

     • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství

     • poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních v regionu

     • vedení písemných záznamů činností výchovného poradce

      

     5. Specifické oblasti

     • zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy

     • úzká spolupráce s metodikem prevence školy

     • sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství

     • sledování žáků nadaných a talentovaných, ve spolupráci s třídním učitelem navrhování další péče o tyto žáky

     • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)