• Obnovení provozu školní kuchyně
     • Obnovení provozu školní kuchyně

     • Od pondělí 25. května 2020 obnoví provoz školní stravování při naší škole. Ke stravování se mohou přihlásit všichni žáci, kteří docházejí do školy na vyučování. Přihlášení je možné pouze telefonicky u vedoucí školní kuchyně. Kuchyně zatím bude připravovat pouze obědy, svačiny ne. Všichni účastníci stravování budou muset dodržovat stanovená hygienická pravidla.

      Jidelnicek_od_25.5..pdf

     • Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ a ZUŠ Žlutice

     • V souvislosti se Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení bych Vás chtěl informovat o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit žáků při stanovených podmínkách.

      Účast dětí na vzdělávacích aktivitách je zcela dobrovolná. Je závislá na rozhodnutí zákonných zástupců dítěte.

      Neúčast na vzdělávacích aktivitách školy

      1. Není možné, aby do školy přišel kdokoli s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest.
      2. Důrazně nedoporučujeme osobní účast na vzdělávacích aktivitách žákům, kteří patří do rizikových skupin (trpí jakýmkoliv onemocněním, poruchou imunitního systému, obezitou, diabetes či dalšími nemocemi). Stejně tak nedoporučujeme osobní účast ve škole žákům, kteří žijí ve společné domácnosti s osobami s rizikovými faktory (osoby starší 65 let, osoby nemocné apod.).
      3. Pro žáky, kteří nebudou do školy osobně docházet, bude pokračovat stávající vzdálená výuka. U žáků, kterým dočasná vzdálená výuka vyhovuje, není nutné začít do školy docházet osobně.

       

      Žáci, kteří budou mít zájem na osobní účasti na vzdělávacích aktivitách školy

      1. Pokud bude zájem o osobní účast žáka stupně ve výuce, je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Přihlášení je možné přes přihlášku na webu školy (horní lišta), případně telefonicky do kanceláře školy.
      2. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nezbytné podepsat před vstupem do školy (v příloze na webu - Čestné prohlášení.pdf):

      • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

      • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

      Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

       

      Vzdělávací aktivity ve škole

      1. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Není tedy možné zajistit, že žáci budou zařazeni do své třídy či ročníku (nebo že budou mít „svoji“ paní učitelku). Vytvoření skupin se odvine od počtu přihlášených žáků a jejich věku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
      2. Maximální počet žáků ve skupině bude 15 (v našich podmínkách spíše 12). Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
      3. Složení skupin je neměnné po celou dobu od případného opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit.
      4. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
      5. Pro přihlášené žáky bude docházka povinná každý den. Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
      6. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.
      7. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
      8. Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.
      9. Ranní družina nebude poskytována.
      10. Dopolední vzdělávací aktivity budou začínat v 8 hodin a většinou končit 4. vyučovací hodinou (11.40).
      11. Odpolední část bude končit nejpozději v 16 hodin. Nejedná se o školní družinu, účast je tedy zdarma. Žáka lze samozřejmě vyzvednout i dříve.
      12. Možnosti stravování ve školní jídelně budou dořešeny dle počtu přihlášených žáků k 18.5.
      13. Před nástupem žáka do školy bude potřeba upřesnit podmínky předávání, vyzvedávání a omlouvání konkrétních žáků (včetně situace, kdy žák nebude vpuštěn do školy z důvodu nesplnění hygienických podmínek).
      14. Žáci budou nuceni dodržovat veškeré stanovené hygienické podmínky.

       

       

      Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy